ข้อตกลงการใช้บริการ :
เงื่อนไขสำหรับการรับเงินที่ได้รับโอนผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
1. เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพจำกัด มหาชน (“ธนาคาร”) เพื่อใช้เป็นช่องทางสำหรับการรับเงินที่ได้รับโอนผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
2. การรับเงินโอนต้องเป็นไปตามวิธีการ ดังนี้
2.1 เมื่อผู้โอนเงินได้ทำการโอนเงินผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอน และผู้รับโอนได้รับรหัสรับเงินจากผู้โอน และข้อความ SMS จากธนาคารเรียบร้อยแล้ว ผู้รับโอนสามารถทำรายการเพื่อนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารอื่นใดที่เว็บไซต์นี้ได้
2.2 ในการรับเงินโอน ผู้รับโอนจะต้องระบุข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ จำนวนเงินที่รับโอน รหัสรับเงิน เลขที่บัญชีเงินฝาก ชื่อธนาคาร อีเมล์ (ถ้ามี) รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password - OTP) ที่ธนาคารส่งให้ทาง SMS ขณะทำรายการ และข้อมูลอื่นๆ ที่ธนาคารกำหนด หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายทั้งสิ้นที่อาจเกิดขึ้น
2.3 ธนาคารจะโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากตามข้อมูลที่ผู้รับโอนระบุบนเว็บไซต์
2.4 ผู้รับโอนสามารถทำรายการผ่านเว็บไซต์นี้ได้ ภายในระยะเวลาที่ธนาคารแจ้งใน SMS หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับโอนจะไม่สามารถทำรายการเพื่อรับโอนเงินได้
2.5 เมื่อผู้รับโอนทำรายการรับเงินและธนาคารได้นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ผู้รับโอนระบุเรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่ารายการรับเงินดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้รับโอนมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการโอนเงินด้วยตนเอง
2.6 ผู้รับโอนจะต้องเก็บรหัสรับเงินและข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการทำรายการผ่านเว็บไซต์นี้ไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้แก่ผู้อื่น
2.7 ธนาคารมีสิทธิยกเลิกรายการโอนเงินที่ได้รับจากผู้โอน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับโอนทราบล่วงหน้า
3. ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นจากการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร ธนาคารจะรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวเฉพาะความเสียหายที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้น และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพฤติการณ์พิเศษทั้งนี้ ผู้รับโอนตกลงว่า ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 มีการใช้ข้อมูลในการรับเงิน ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ จำนวนเงินที่รับโอน รหัสรับเงิน หรือรหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password – OTP) ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของผู้ใดก็ตาม
3.2 เหตุสุดวิสัยต่างๆ หรือเหตุการณ์ที่ธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งรวมถึงการที่อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร หรือการส่งสัญญาณเชื่อมต่อไม่ทำงาน หรือการรบกวนจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือในกรณีที่ธนาคารปิดให้บริการนี้เพื่อปรับปรุงหรือบำรุงรักษาระบบ อันเป็นเหตุให้ผู้รับโอนไม่สามารถใช้บริการนี้ได้
3.3 ความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความบกพร่องของ (1) ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ของผู้รับโอน หรือของธนาคาร (2) ผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรือ (3) เครือข่ายการสื่อสารอื่น
3.4 ความล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินการของบริการนี้
3.5 การที่ผู้รับโอนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้
4. ผู้รับโอนตกลงชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่ธนาคารกำหนด โดยให้ธนาคารหักจากจำนวนเงินที่ผู้โอนทำรายการโอนเงินผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
5. ผู้รับโอนตกลงให้ธนาคารติดต่อสอบถาม เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือให้ข้อมูลบางประการหรือทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ขอใช้บริการในการที่จะได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับบริการต่างๆ
6. ธนาคารมีสิทธิยกเลิกการให้บริการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับโอนทราบล่วงหน้า